نمایش یک نتیجه

کش استرپ

کش استرپ دستگاه های فیزیوتراپی  تنس و فارادیک ، که در مطب های فیزیوتراپی و یا خانه مورد استفاده قرار